Obchodné podmienky

OBSAH : Všeobecných obchodných podmienok (VOP)

Článok I. Všeobecné ustanovenia

Článok II. Predávajúci a Dozorný orgán

Článok III. Obchodné vzťahy

Článok IV. Objednávka

Článok V. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Článok VI. Práva a povinnosti Predávajúceho

Článok VII. Práva a povinnosti Kupujúceho

Článok VIII. Cena

Článok IX. Platby za prepravu a možnosti platieb pri zlatých šperkoch po vyexpedovaní z nášho skladu

Článok X. Platby za prepravu a možnosti platieb pri doručovaní porcelánu po vyexpedovaní z nášho skladu

Článok XI. Prevod vlastníckeho práva

Článok XII. Storno kúpnej zmluvy

Článok XIII. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Článok XIV. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Článok XV. Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok XVI. Ochrana osobných údajov

Článok XVII. Záverečné ustanovenia

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto všeobecných obchodných podmienok im podliehajú.

Slovník pojmov:

 • Všeobecné obchodné podmienky: budú uvádzané v skratke VOP. A sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci sa rozumie: obchodný subjekt, ktorý ponúka svoj tovar a služby, pomocou internetového obchodu.
 • Kupujúci sa rozumie: registrovaný užívateľ v internetovom obchode Predávajúceho, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať si ponúkané produkty alebo služby Predávajúceho.
 • Kúpna zmluva: to je elektronická objednávka na základe, ktorej je realizovaný predaj tovaru a služieb v e-shope .
 • Internetový obchod sa rozumie: elektronický systém pre objednávanie tovaru a služieb v sieti internetu s verejným prístupom – ktorými sú ponúkané všetky tovary a služby.
 • Objednávka sa rozumie: záväzné objednanie tovaru alebo služby, ktorý je ponúkaný v internetovom obchode.
 • Miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 • ZnOOÚ –Zbierka o ochrane osobných údajov

Článok II. Predávajúci a dozorný orgán

Predávajúci:

Lucia Bednárová

Zlatníctvo AQAMARÍN

IČO: 37439685, IČDPH: SK1044890594

Okresný úrad Poprad, č. živnostenského reg.:706-15049

e-mail:aqamarin.poprad @gmail.com

web: tvojezlato.sk

MOB: +421 905 204 197

IBAN: SK92 0200 0000 0037 8158 6553 VÚB BANKA, a.s.

Prevádzka:

OC FORUM, Nám .sv. Egídia 124, 058 01 Poprad, 2.posch.oproti VÚB BANKE

Otváracie hodiny: pondelok až nedeľa od 9:00 hod do 21:00 hod

Predajňa MOB: -421 948 494 321

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI Prešovský kraj

Puncový úrad Košice

Článok III. Obchodné vzťahy

 1. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetko v znení neskorších právnych predpisov.
 1. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami nedotknuté.

Článok IV. Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia objednaného tovaru do nákupného košíka s podmienkou pravdivého vyplnenia všetkých údajov a výberom možnosti platby a jej úhradou.
 2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva vzniká na základe potvrdenia objednávky v systéme.

 1. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačnými podmienkami, cenou a dodacou lehotou, a týmto sa stáva objednávka záväznou.
 2. Po prijatí objednávky môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho o dobe doručenia.
 3. Objednávku môže Predávajúci overiť – telefonicky alebo e-mailu. Zákazník má právo si telefonicky overiť dostupnosť objednaného tovaru.

Článok V. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným prijatím návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim objednávkou vytvorenou pomocou internetového obchodu, e-mailom, telefonicky alebo písomne.
 2. Záväzným prijatím objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie označené ako „spracovaná objednávka“ aicky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho (čaká sa na spracovanie) sa nepovažuje sa záväzné akceptovanie objednávky.
 3. Pokiaľ nie je možné prijatú objednávku včas splniť, bude Kupujúci kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom Predávajúcim a dohodnú si ďalšie postupy.
 4. VOP sú neoddeliteľnou časťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

Článok VI. Práva a povinnosti Predávajúceho

 1. Na základe potvrdenej objednávky dodať Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, cene a termíne, zabaliť ho a zaslať.
 2. Odovzdať Kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie náležitosti ustanovené platnými právnymi predpismi v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
 3. Taktiež zabezpečiť aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
 4. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpenej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
 5. V prípade, že Predávajúci nedokáže dodať Kupujúcemu objednaný tovar, má Predávajúci právo od tejto zmluvy odstúpiť, o čom upovedomí Kupujúceho.

Článok VII. Práva a povinnosti Kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný alebo zakúpený tovar.
 2. Zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane poštovného a balného.
 3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho
 4. Prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. V prípade, že Kupujúci zisti, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť Dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí Dopravca. Na základe tohto vyhotovenia záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.
 5. TERMÍN: Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi po uhradení kúpnej ceny a dopravy spravidla v nasledujúci pracovný deň alebo do 2 (dvoch) pracovných dní ak je skladom, resp. tovar označený textom „tovar je na objednávku“, do 30 dní od jeho objednania.

Orientačný čas doručenia si spotrebiteľ zistí e-mailom alebo telefonicky s prevádzkovateľom.

Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Článok VIII. Cena

 1. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Ceny uvedené v predaji cez internetový obchod, sa môžu líšiť od cien „ kamenných obchodoch.
 2. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
  platba pri osobnom prevzatí na predajni
  platba na základe zálohovej faktúry
  – vopred, tovar bude odoslaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. IX. týchto Všeobecných Obchodných Podmienok.
 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
 • Z ceny za registráciu do e-shopu
 • Narodeninová zľava
 • Množstevná zľava
 • Za opakovaný nákup
 • na základe jednorazového kupónu

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok IX. Platby za prepravu a možnosti platieb pri zlatých šperkoch po vyexpedovaní z nášho skladu

Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania:

 1. osobný odber v predajni – tovar je možné odobrať (prípadne aj zaplatiť) v predajni v čase otváracích hodín. Tento spôsob dopravy je bezplatný.
 2. Slovenská pošta – objednávka je 3-4 dní po vyexpedovaní. V cene sú zahrnuté náklady na obalový materiál
 3. Kuriér – objednávka doručená do 24 – 48 hodín po vyexpedovaní zo skladu. V cene sú zahrnuté náklady na obalový materiál. Je potrebné uviesť aj mobilný telefonický kontakt.

Pri zaslaní zlatých šperkov prostredníctvo Slovenskej pošty (platíte poštovej doručovateľke alebo na pobočke Vašej Pošty)

1. zaslanie prostredníctvom Slovenskej pošty – doba doručenia 2-4 dni doprava zdarma II. trieda (poistený cenný list)

2. zaslanie I. triedou – doba doručenia 1-2 pracovné dni – 4,50 € (poistený cenný list)

Pri zasielaní zlatých šperkov prostredníctvom kuriérskej spoločnosti:

doba doručenia 1-2 pracovné dni – 8,- €. Je potrebné uviesť aj mobilný telefonický kontakt.

Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry sa za dopravné účtuje:

pri doprave Slovenskou poštou II. triedou s doručením do 2-4 pracovných dní – poštovné zdarma (poistený cenný list)

pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením 1-2 pracovné dní –  8,00 €. Je potrebné uviesť aj mobilný telefónny kontakt.

Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok X. Platby za prepravu a možnosti platieb pri doručovaní porcelánu po vyexpedovaní z nášho skladu

Pri zaslaní porcelánu prostredníctvo Slovenskej pošty (platíte poštovej doručovateľke alebo na pobočke Vašej Pošty)

 1. kuriérskou spoločnosťou – doba doručenia 1-2 pracovné dni 8,00 €. Je potrebné uviesť aj mobilný tel. kontakt
 2. doručenie na Vašu poštu– doba doručenia 3-4 pracovné dni 5,00 €

Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok XI. Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok XII. Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.
 2. Objednávku je možné bezplatne zrušiť tiež pred jej potvrdením. Predávajúcim (pokiaľ je v stave „Čaká sa na spracovanie“) a to buď priamo prostredníctvom rozhrania v internetovom obchode, telefonicky alebo e-mailom.
 3. Pokiaľ je objednávka potvrdená Predávajúcim (v stave „Spracovaná“) je možné objednávku zrušiť, (náklady na prepravu, náklady na zhotovenie…), ktoré v tomto prípade znáša kupujúci.
 4. len po dohode telefonicky a e-mailom. Urobte to v čo najkratšom čase, aby nedošlo k ďalším nákladom Po vyexpedovaní už nie je možné objednávku stornovať a je nutné postupovať podľa VOP – Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. Pri storne objednávky – zrušenia objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky, meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a informácie o objednávke, číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý bude vrátená zaplatená suma za tovar, nie za poštovné.
 6. V prípade, že Kupujúci už zaplatil zálohu, Predávajúci mu túto zálohu vráti do 14 dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 7. Všetky opodstatnené náklady, ktoré vznikli zrušením objednávky znáša Kupujúci (preprava, balné, náklady na vyhotovenie).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť aj v prípade:

– tovar už nevyrába alebo nedodáva.

– výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru                               

–  Kupujúcim vyplnené údaje nie sú kompletné                                           

– platba od Kupujúceho nebola uhradená v požadovanom termín 

– ak Kupujúci nekomunikuje

Článok XIII. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý .Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 2. Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek kupujúceho a spĺňa všetky náležitosti podľa objednávky.
 3. Tovar, ktorý chce Kupujúci vrátiť musí byť: nepoškodený, nenosený. Kupujúci je povinný doložiť s tovarom aj doklad o zakúpení. U šperkov s certifikátom pravosti kameňov musí byť taktiež doložený v originálnom vyhotovení.

Článok XIV. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. VI. bod 1. písm., a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
  Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
  Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Článok XV. Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok (VOP)

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie 2,
 2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru
 3. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
 4. na tovar alebo časť tovaru resp. chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a o ktorej kupujúci vedel v čase vykonania objednávky.
 5. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 6. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 7. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky v pracovné dní. Neskoršie reklamácie, nekompletnosť zásielky alebo mechanické poškodenie výrobku nemusia byť uznané.
 8. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať odporúčame vopred informovať Predávajúceho.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie poštou/ nie však na dobierku/ alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho..
 2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z .z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Článok XVI. Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu.

3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

4. Po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

5. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. A súčasne sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Všetky osobné údaje sa budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedajú účelu na ktorý boli zhromaždené a nebudú sa združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 • svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. Článok IV. Objednávka. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 • kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 • účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 • že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 • ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 • identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 • dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

7.Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.. Predávajúci poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
 • kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • existenciu aizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
 • účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 • okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 • v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 • dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 • informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov

9 .Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu XVI.9 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode VII.9 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

18. Kupujúci môže od predávajúceho v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané
 2. účel spracúvania jeho osobných údajov
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný
  • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie
 5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
  • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ (Zbierka o ochrane osobných údajov), oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje
  • informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté
  • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené
  • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov
 7. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 8. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 9. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

19. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 21. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

20.Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

22. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 Zn OOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

23. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov aizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od aizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho 

24.Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov .Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresu. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky .Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

Článok XVII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu .Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z. z., Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona č. 122/2013 Z. z., Zákona č. 22/2004 Z. z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z. z. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 5.2016.

Kontakt: ZLATNICTVO AQAMARÍN, Rastislavova 3484/12, 058 01Poprad

Kontaktná osoba: Lucia Bednárová, MOB: 00421 905 204 197

Predajňa MOB: -421 948 494 321