Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto všeobecných obchodných podmienok im podliehajú.

Slovník pojmov:

 • Všeobecné obchodné podmienky: budú uvádzané v skratke VOP. A sú neoddelitenou súčasťou Kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci sa rozumie: obchodný subjekt, ktorý ponúka svoj tovar a služby, pomocou internetového obchodu.
 • Kupujúci sa rozumie: registrovaný užívateľ v internetovom obchode Predávajúceho, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať si ponúkané produkty alebo služby Predávajúceho.
 • Kúpna zmluva: to je elekronická objednávka na základe, ktorej je realizovaný predaj tovaru a služieb v e-shope.
 • Internetový obchod sa rozumie: elektronický systém pre objednávanie tovaru a služieb v sieti internetu s verejným prístupom – ktorými sú ponúkané všetky tovary a služby.
 • Objednávka sa rozumie: záväzné objednanie tovaru alebo služby, ktorý je ponúkaný v internetovom obchode.
 • Miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Článok I.

 1. Predávajúci:

Lucia Bednárová

Zlatníctvo Aqamarín

IČO: 37439685

Okresný úrad Poprad, č.živnostenskéh reg.:706-15049

e-mail:aqamarin.poprad @gmail.com

web: tvojezlato.sk

MOB: +421 905 204 197

 1. Prevádzky:

Nám.sv.Egídia 54/52, 058 01  Poprad (oproti Evan.kostolu)

Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 9:00 hod do 17:30 hod

sobota: 9:00 hod do 12:00 hod

OC FORUM, Nám.sv.Egídia 124, 058 01  Poprad, 2.posch.oproti VUB BANKE

Otváracie hodiny: pondelok až nedeľa od 9:00 hod do 21:00 hod

 1. Orgán dozoru:

Inšpektorát  SOI Prešovský kraj

Puncový úrad Košice

Článok II. Obchodné vzťahy

 1. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetko v znení neskorších právnych predpisov.
 1. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami nedotknuté.

Článok III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia objednaného tovaru do nákupného košíka s podmienkou pravdivého vyplnenia všetkých údajov a výberom možnosti platby a jej úhradou.
 2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva vzniká na základe potvrdenia objednávky v systéme.

 1. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Všeobecnými obchodnými podmienkami,  Reklamačnými podmienkami, cenou a dodacou lehotou, a týmto sa stáva objednávka záväznou.
 2. Po prijatí objednávky môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho o dobe doručenia.
 3. Objednávku môže Predávajúci overiť – telefonicky alebo e-mailu. Zákazník má právo si telefonicky overiť dostupnosť objednaného tovaru.

Článok IV. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným prijatím návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim objednávkou vytvorenou pomocou internetového obchodu, e-mailom, telefonicky alebo písomne.
 2. Záväzným prijatím objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie označené ako „spracovaná objednávka“ automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho (čaká sa na spracovanie) sa nepovažuje sa záväzné akeceptovanie objednávky.
 3. Pokiaľ nie je môžné prijatú objednávku včas splniť, bude Kupujúci kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom Predávajúcim a dohodnú si ďalšie postupy.
 4. VOP sú neoddeliteľnou časťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

Článok V. Práva a povinnosti Predávajúceho

 1. Na základe potvrdenej objednávky dodať Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, cene a termíne, zabaliť ho a zaslať.
 2. Odovzdať Kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a úžívanie tovaru a ďalšie náležitosti ustanovené platnými právnymi predpismi v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
 3. Taktiež zabezpečiť aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
 4. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpenej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
 5. V prípade, že Predávajúci nedokáže dodať Kupujúcemu objednaný tovar, má Predávajúci právo od tejto zmluvy odstúpiť, o čom upovedomí Kupujúceho.

Článok VI. Práva a povinnosti Kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný alebo zakúpený tovar.
 2. Zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane poštovného a balného.
 3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho
 4. Prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. V prípade, že Kupujúci zisti, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť Dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí Dopravca. Na základe tohto vyhotovenia záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.

Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Článok VII. Cena

 1. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Ceny uvedené  v predaji  cez internetový obchod, sa môžu líšit od cien v „kamenných obchodoch.
 2. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pripreberaní tovaru)
  platba pri osobnom prevzatí na predajni
  platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude odoslaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
  Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VIII.  týchto všeobecných obchodných podmienok.
  Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

narodeninová zľava,

množstevnú zľavu,
zľavu za opakovaný nákup,
zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok  VIII. Platby za prepravu a možnosti platieb pri zlatých šperkoch po vyexpedovaní z nášho skladu

 1. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania:
 2. osobný odber v predajni – tovar je možné odobrať (prípadne aj zaplatiť) v predajniach v čase otváracích hodín. Tento spôsob dopravy je bezplatný.
 3. Slovenská pošta – objednávka je 3-4 dní po vyexpedovaní. V cene sú zahrnuté náklady na obalový materiál
 4. Kuriér – objednávka doručená do 24 – 48 hodín po vyexpedovaní zo skladu. V cene sú zahrnuté náklady na obalový materiál. Je potrebné uviesť aj mobilný telefonický kontakt.

Pri zaslaní zlatých šperkov prostredníctvo Slovenskej pošty (platíte poštovej doručovateľke alebo na pobočke Vašej Pošty)

 1. trieda – doba doručenia 2 pracovné dni – 3,30 €
 2. trieda – doba doručenia 3-4 pracovné dni – 3,00 €

Pri zasielaní zlatých šperkov prostredníctvom kuriérskej spoločnosti:

 1. doba doručenia 2 pracovné dni – 7,- €

        Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry sa za dopravné účtuje:

 1. pri doprave Slovenskou poštou I. triedou s doručením do 2 pracovných dní – 2,50 €
 2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní – 6,00 €. Je potrebné uviesť aj mobilný telefónny kontakt.

Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok  IX. Platby za prepravu a možnosti platieb pri doručovaní porcelánu po vyexpedovaní z nášho skladu

Pri zaslaní porcelánu prostredníctvo Slovenskej pošty (platíte poštovej doručovateľke alebo na pobočke Vašej Pošty)

 1. kuriérskou spoločnosťou – doba doručenia 2 pracovné dni 6,00 €. Je potrebné uviesť aj mobilný tel.kontakt.
 2. doručenie na Vašu poštu– doba doručenia 3-4 pracovné dni 5,00 €

Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok X. Prevod vlastníckeho práca

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok XI. Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.
 2. Objednávku je možné bezplatne zrušiť tiež pred jej potvrdenín Predávajúcim (pokiaľ je v stave „Čaká sa na spracovanie“) a to buď priamo prostredníctvom rozhrania v internetovom obchode, telefonicky alebo e-mailom.
 3. Pokiaľ je objednávka potvrdená Predávajúcim (v stave „Spracovaná“) je možné objednávku zrušiť, len po dohode telefonicky a e-mailom. Urobte to v čo najkratšom čase, aby nedošlo k ďalším nákladom (náklady na prepravu, náklady na zhotovenie…), ktoré v tomto prípade znáša kupujúci.
 4. Po vyexpedovaní už nie je možné objednávku stornovať a je nutné postupovať podľa VOP – Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. Pri storne objednávky – zrušenia objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky, meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a informácie o objednávke.
 6. V prípade, že Kupujúci už zaplatil zálohu, Predávajúci mu túto zálohu vráti do 15 dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 7. Všetky opodstatnené náklady, ktoré vznikli zrušením objednávky znáša Kupujúci (preprava, balné, náklady na vyhotovenie).
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť aj v prípade, ak sa:
 9. tovar už nevyrába alebo nedodáva
 10. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru
 11. ak Kupujúcim vyplnené údaje nie sú kompletné
 12. platba od Kupujúceho nebola uhradená v požadovanom termíne
 13. ak Kupujúci nekomunikuje

Článok XII.  Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr vposledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 2. Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek kupujúceho a spĺňa všetky náležitosti podľa objednávky.

 

Článok XIII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

Článok XIV. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. VI. bod 1. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
  Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
  Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XV. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu .Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 5.2016.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok (VOP)

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie 2,
 2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru
 3. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
 4. na tovar alebo časť tovaru resp. chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a o ktorej kupujúci vedel v čase vykonania objednávky.
 5. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 6. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 7. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky v pracovné dní. Neskoršie reklamácie, nekompletnosť zásielky alebo mechanické poškodenie výrobku nemusia byť uznané.
 8. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať odporúčame vopred informovať Predávajúceho.

 

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho..
 2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Kontakt: ZLATNICTVO AQAMARÍN, Rastislavova 3484/12, 058 01  Poprad

Kontaktná osoba: Lucia Bednárová, MOB: 00421 905 204 197

 Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close